Delusional Misidentification Syndrome (DMS)

Delusional misidentification syndrome er et syndrom som i samsvar med hva navnet viser til, vrangforestillinger hvor man identifiserer noen eller noe feil, eller på feilaktig måte. Det har ikke vært inkludert i DMS til manges overraskelse, og irritasjon (se Munro, 1999; Gardner-Thorpe & Pearn, 2004). Tanken er at det burde inkluderes for eksempel som de andre subtypene av delusional disorder. Syndromet ble først introdusert av Christodoulou og Malliara-Loulakaki (1981). Feilidentifikasjoner er “feilpersepsjoner” (en form for illusjon) med en assosiativ overbevisning som blir holdt med en intensitet som en vrangforestilling (Burns, 1996). Rössner (2002) peker på at DMS som sådan er dårlig definert. Her bruker vi Burns (1996) og etterfølgende Rodriguez og Benzatos (2006) oppfattelse av hva begrepet inneholder. Burns (1996) viser til at det er fire typer feilidentifikasjoner.

  • Tilstedeværelse av personer i pasientens eget hus.
  • Feilidentifikasjon av eget selv (f.eks. i speilet).
  • Feilidentifikasjon av andre personer.
  • Feilidentifikasjon av hendelser på tv (de tror det skjer rett foran dem).

Ellis og Young (1990) har identifisert tre former for feilidentifikasjonsvrangforestillinger. Det er snakk om Capgras delusion, Frégoli delusion og intermetamorphosis. Rodrigez og Benzato (2006) tar også med hva de kaller subjective double og reversert form (mot seg selv) av de foregående. Til tross for at denne typen vrangforestillinger ikke blir sett på som bisarre påpeker Brimstedt (2004) at DMS oftest opptrer sammen med schizofreni og også organiske hjernelidelser.

Forsidebilde: DraconianRain@Flickr.com