#12 Valgduellen 2013: Senterpartiet vs. Venstre

Det er valgår i år og Psykologlunsj har spurt de ulike politiske partiene ut om deres syn på ulike tema som: psykisk helsevern, alternativ behandling og sykemeldings-/henvisningsrett for psykologer. Vi presenterer de ulike partienes svar på våre spørsmål, og partiene deltar så i et cupspill, hvor vi avgjør hvem vi anser å fortjene å gå videre til finalerundene.

Denne gangen er det regjeringspartiet Senterpartiet som møter utfordreren Venstre.

Vinneren av denne runden møter Arbeiderpartiet, som vi vant runden mot Kystpartiet. Under finner du link til de fullstendige svarene fra partiene, sammen med partiprogrammene.

Spill av episoden på følgende måter:

Hør episoden via Psykologiappen (iTunes)
Hør episoden via Psykologiappen (Google Play)

Last ned episoden via iTunes
Last ned via RSS

 

Fakta og svar fra partiene

 

Senterpartiet svarer

images

Venstre svarer

Venstre_logo

Fakta om Senterpartiet:

 • Grunnlagt: 1920
 • Ideologi: Ingen uttalt ideologi
 • Partileder: Liv Signe Navarsete
 • Representanter:
 • Ordførere: 94 av 428
 • Kommune: 1 420 av 10 781
 • Fylke: 61 av 728
 • Storting: 11 av 169
Fakta om Venstre:

 • Grunnlagt: 1884
 • Ideologi: Sosialliberalisme
 • Partileder: Trine Skei Grande
 • Representanter:
 • Ordførere: 10 av 429
 • Kommune: 640 av 10 781
 • Fylke: 41 av 728
 • Storting: 2 av 169

Valgmateriale

Valgmateriale

 

Senterpartiets svar på våre spørsmål

Ønsker dere endringer i den nåværende organiseringen av spesialisthelsetjenesten? I så fall hvilke?

Senterpartiet mener sykehusene i all hovedsak må rammefinansieres. Senterpartiet mener at aktivitetsbasert finansiering har fått for stort fokus, og kan ha medført unødig byråkrati, uheldig praksis og feilprioriteringer. Finansieringsformen har også den svakhet at sykehusenes tilbud utvikles ut fra inntjeningsmuligheter mer enn behovsdekning. Bl.a. er dette utfordrende for behandling av kroniske lidelser og tilbudene innen psykiatri, rus og rehabilitering. Utfordringen som har oppstått for psykiatrien etter innføring av kommunal medfinansiering for somatikken må også løses. Foretakene må få klare signaler i oppdragsdokumentene om at psykiatrien skal prioriteres. Det er viktig også å ha fokus på andre prioriteringsmuligheter i helsevesenet enn å sette somatikk og psykiatri opp i mot hverandre. Sykdomsbilder ofte sammensatt og et godt helsevesen for psykisk syke er også avhengig av at somatikken har god kvalitet og kapasitet. Framover bør vi derfor også diskutere hvordan vi kan reduserer helsebyråkratiet for å få mer ressurser til pasientbehandling. Og hvilke grenser vi skal sette for offentlig finansiering av stadig nye teknologiske muligheter. Helsefaglige prioriteringer kommer til å bli viktigere.

Dagens Pasient- og brukerrettighetslov (m/forskrifter) definerer hvilke kriterier som skal ligge til grunn for prioriteringene i helsetjenesten. Mener dere at disse er tilstrekkelige? Hvilke endringer ønsker dere?

Senterpartiet mener at de nylig vedtatte lovendringene i pasient- og brukerrettighetsloven (de som omhandler helsetilbudet innenlands) totalt sett vil styrke pasientrettighetene. Senterpartiet er åpen for å endre loven når det er nødvendig. Det ble i loven gjort forenklinger i retten til helsehjelp, firsten for rett til vurdering ble redusert i fra 30 til 10 dager og spesialisthelsetjenesten skal sende inn klage (til HELFO) på tidsfristbrudd i stedet for pasienten selv. Vi har merket oss at blant annet Psykologforeningen stilte seg kritisk til en del av lovendringene. Senterpartiet mener generelt at en tendens mot et stadig mer finmasket nett av pasientrettigheter kan føre til uheldig byråkratisering og at det til sist er kompetanse, fagfolk og ressurser som avgjør om nye rettigheter blir reelle. Alle lovendringer må evalueres og korrigeres ved ny lov/ forskriftsendring dersom virkningen ikke er i tråd med lovgivers intensjon.

Tilbydere av alternative helsetjenester (alternativ medisin) begrenses i liten grad av dagens lovverk. Lovnader om behandlingseffekt er en av få ting som er regulert, men lovbrudd håndheves i liten grad. Hvordan forholder deres parti seg til alternativ medisin generelt og har dere planer om lovendringer?

Senterpartiet har ikke arbeidet konkret med alternativ medisin, men har generelt en restriktiv holdning til alternativ medisin som ikke kan dokumentere sin effekt. Dersom det er riktig at dagens lov i liten grad håndheves må vi starte der, så får behovet for lovendringer vurderes deretter. Senterpartiet er bekymret for tilbakemeldinger i fra fagfolk om økt og unødvendig bruk av psykiatriske medikamenter i psykiatrien. Det er et tankekors at stadig flere unge får diagnoser og medisineres. En uheldig sykeliggjøring av mennesker med utfordringer kan også bidra til følelse av økt behov for selvmedisinering. Vi må bidra også med holdningsskapende arbeid og med en sunn holdning til medisinering i samfunnet som helhet, det vil også påvirke vår adferd i forhold til alternativ medisin.

Hvordan vurderer dere dagens tilbud til mennesker med psykiske plager og hvilke planer har dere for Psykisk helsevern?

Dagens tilbud er ikke godt nok. For mange psykisk syke dør for tidlig. Og for mange blir syke fordi vi ikke forebygger godt nok. Senterpartiet har tro på tidlig innsats og forebygging. Tilskudd og tiltak for å øke antall psykologer i kommunene må utvikles og styrkes. Senterpartiet vil gjennomgå fastlegeordningen for å få til økt tilgjengelighet og bedre samhandling med andre kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten. Spesielt må fastlegens rolle innenfor eldreomsorg, rusomsorg og for pasienter med psykiske lidelser klargjøres. Parallelt må forskning og fagutvikling innen allmennmedisin styrkes. Samhandlingen mellom de distriktspsykiatriske sentraene (DPS) og kommunehelsetjenesten for eksempel med ambulerende team, må bli bedre. Befolkningen bør ha tilgang til lavterskeltilbud i alle helseforetak og vi må øke behandlingskapasitet for akutt psykisk syke. Det er viktig med rask vurdering og diagnostisering utført av kvalifisert personell. Det kan redusere sykdomstiden og alvorlighetsgraden.

Psykologer/psykologspesialister mangler i dag både henvisningsrett og sykmeldingsrett. Hva er deres mening om dette? 

Senterpartiet og regjeringen foreslo å gi offentlig ansatte psykologer og psykologer med avtale henvisningsrett til deler av spesialisthelsetjenesten i mars i år. Dette er en viktig start og vil gi flere pasienter et enklere forløp i mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

 

Venstres svar på våre spørsmål

Ønsker dere endringer i den nåværende organiseringen av spesialisthelsetjenesten? I så fall hvilke?

Venstre ønsker at flere helsetjenester flyttes så nært borgerne som mulig. Derfor vil Venstre gjøre kommunen i stand til å ta på seg deler av de tjenester som i dag er spesialisthelsetjeneste, men det vil kreve større og sterkere kommuner. Det vil sikre bedre kvalitet og mer effektiv bruk av ressursene. I tillegg vil det være langt enklere for den enkelte borger å se sammenhengene og nødvendigheten av ulike prioriteringer, og slik dempe de totale forventningene og skape tillit til de prioriteringene som gjøres. Venstre mener det er viktig å styrke primærhelsetjenesten for å dempe presset på spesialisthelsetjenesten. Samtidig skal vi ha sterke fagmiljøer i spesialisthelsetjenesten for de helseutfordringene som krever det. Spesialistkompetanse innenfor spesielle behandlingsformer bør derfor være samlet på færre enheter enn i dag.

Venstre er for nødvendige omstillingsprosesser i sykehusstrukturen, og vektlegger faglighet og politisk styring. Venstre vil pålegge regjeringen å legge frem en stortingsmelding med jevne mellomrom som tydeliggjør regjeringens politikk for helseforetakene og ulike omstillingsprosesser der. Det må videre utarbeides retningslinjer for funksjoner og innhold for lokalsykehus, regionsykehus og universitetssykehus i en nasjonal sykehusplan som vedtas av Stortinget.

Dagens Pasient- og brukerrettighetslov (m/forskrifter) definerer hvilke kriterier som skal ligge til grunn for prioriteringene i helsetjenesten. Mener dere at disse er tilstrekkelige? Hvilke endringer ønsker dere?

Venstre mener det er viktig å gjøre ethvert lovverk gjenstand for debatt med jevne mellomrom, med tanke på revidering. Prioriteringer i helsevesenet er svært vanskelig og utfordrende. Venstre mener det er viktig å høre på faglige vurderinger rundt disse spørsmålene. For å ta et eksempel mener Venstre at det er feil at det offentlige skal betale for at alle gravide skal få en ekstra ultralydundersøkelse i uke 12. som det ikke er bevist helsemessige effekter av se her.

Tilbydere av alternative helsetjenester (alternativ medisin) begrenses i liten grad av dagens lovverk. Lovnader om behandlingseffekt er en av få ting som er regulert, men lovbrudd håndheves i liten grad. Hvordan forholder deres parti seg til alternativ medisin generelt og har dere planer om lovendringer?

Venstre er for et opplyst samfunn og vil legge forskning til grunn for de behandlingsformer som skal motta offentlig støtte. Venstre vil stimulere til økt forskning på alternativ behandling, sikre at slik behandling foregår på en så trygg måte som mulig, og at alternativ behandling som har påviselig effekt blir framhevet.

Hvordan vurderer dere dagens tilbud til mennesker med psykiske plager og hvilke planer har dere for Psykisk helsevern? 

Venstre mener dagens tilbud til mennesker med psykiske plager er for dårlig og har nettopp fremmet et forslag på Stortinget om å gjenoppta og styrke opptrappingsplanen for psykisk helse for å sikre en likestilling mellom psykisk og somatisk sykdom, i tillegg til en rakke andre forslag. De ble alle sammen nedstemt av regjeringspartiene. Venstre er bekymret for den nedbyggingen vi ser både i kommunene og spesialisthelsetjenesten, som følge av stor usikkerhet med finansieringsordningene i forbindelse med Samhandlingsreformen. Derfor vil Venstre opprettholde tilbudet i spesialisthelsetjenesten i en overgangsperiode, samtidig som kommunene sikres tid og ressurser til å få bygget opp egen kompetanse. Venstre mener også at det må gjennomføres ulike pilotprosjekter innen psykisk helsevern før kommunene får tilført nye oppgaver i en fremtidig utvidelse av samhandlingsreformen, for å forhindre at tilbudet til psykisk syke blir dårligere.

Venstre har foreslått svært mye for å styrke det forebyggende arbeidet i kommunene. I dette forslaget fremmer vi flere tiltak for å styrke det psykiske lavterskeltilbudet i kommunene.

I tillegg til primærforebygging er det viktig med god tilgang til psykologer i kommunene som har tett kontakt med poliklinikker og ambulante team, slik at flere kan få behandling i sitt nærmiljø. Venstre vil opprette et kommunalt lavterskel psykologtilbud med statlig tilskudd, med mulighet for behandling uten henvisning, og vil opprette flere brukerstyrte plasser knyttet til distriktspsykiatrisk senter (DPS). Venstre ønsker bedret tverrfaglig behandlingstilbud for personer med kombinerte rus- og psykiske problemer.

Venstre vil gjennomgå lov om psykisk helsevern med sikte på mindre tvangsbruk og klarere regler. Vi stilte nylig et spørsmål om dette til helseministeren, se her.

Psykologer/psykologspesialister mangler i dag både henvisningsrett og sykmeldingsrett. Hva er deres mening om dette? 

Venstre vil gi psykologer rett til å sykemelde pasienter de har i behandling, det vil være naturlig at psykologer også får henvisningsmulighet, men det siste fant jeg ikke noen vedtatt politikk på.

Play