Krav og ressurser i frilansmusikerens karriere

Dette er den første artikkelen i en rekke studier som nå vil komme på helse, psykososialt arbeidsmiljø og bruk av helsetjenester blant musikere. Dette er pilotstudien som baserer seg på dybeintervjuer av etablerte musikere. Artikkelen er publisert i Arts & Health. De neste artiklene vil basere seg på en stor spørreundersøkelse blant medlemmer i Musikernes Fellesorganisasjon (les mer her).

De 50 første vil ha fri tilgang til artikkelen her: http://www.tandfonline.com/eprint/4www5PWfzCYnU7dHgUX5/full.

Et oversatt sammendrag:

Bakgrunn:

Forskning indikerer at det er en forhøyet grad av mentale helseplager, jobb-familie konflikter og søvnrelaterte plager hos arbeidere i kreative yrker, sammenlignet med andre yrker. Forskning har også vist at musikere er nødt til å forholde seg til en relativt høy grad av arbeidsrelatert stress. Det er imidlertid lite forskning som har beskrevet de unike kvalitetene i frilansmusikerens psykososiale arbeidsmiljø, og hvilke mulige beskyttende faktorer musikerne selv trekker frem som relevante for å opprettholde god mental helse.

Metode:

Basert på 12 dybdeintervjuer benyttet vi oss av templateanalyse for å undersøke de unike karakteristika ved yrket hos frilansmusikere innenfor pop, rock og relaterte sjangere.

Resultater:

Med utgangspunkt i jobbkrav-ressurs-modellen som et teoretisk rammeverk fant vi at uforutsigbar fremtid, trusler mot jobb/familie-balansen og høy grad av ytre press ble trukket frem som tydelige krav i yrket hos frilansmusikeren. Sosial støtte fra familie, bandmedlemmer, publikum og det profesjonelle nettverket, i tillegg til personlige ressurser som grunnleggende entreprenørkunnskap, verdiforankret fleksibilitet, toleranse for uforutsigbarhet og dedikasjon til musikken ble trukket frem som viktig for å opprettholde virket som frilansmusiker.

Konklusjon:

Frilansmusikerenes beskrivelser av psykososiale arbeidsmiljøvilkår og helse ser ut til å være relatert til tre overordnede beskyttende faktorer som også er trukket frem i resiliensforskningen: personlige egenskaper kombinert med familiære og sosiale ressurser.

Relevante linker:

Musikernes Fellesorganisasjon

Norsk Underholdningsmedisinsk Institutt