Lederskapsserien: Viktigheten av det psykososiale i oljesektoren

Hvorfor det psykososiale er viktig ved innføring av ny boreteknologi!

En borers arbeidshverdag er i dag kompleks med et stort ansvar og innbefatter et ekstremt arbeidsmiljø sett i forhold til risiko på arbeidsplassen, men i likhet med de fleste andre bransjer, er også oljeindustrien i utvikling. Nye teknologiske nyvinninger finner stadig veien til operatørene på plattformene, blant annet for å effektivisere produksjonen. Generelt sett ser man at disse nye teknologiske løsningene er en oppgradering av arbeidsprosesser, gjerne med et fokus på sikkerhet og mindre mulighet for menneskelig svikt. Grunnen til en slik utvikling gjenspeiles gjerne i tilpasningskrav i et internasjonalt marked som stadig er i utvikling. Implementering av ny teknologi vil derfor forekomme for å møte de nye kravene, og endringene denne teknologien fører med seg vil sannsynligvis igjen føre til nye arbeidsprosesser for de involverte på en eller annen måte. Det være seg enten ny teknologi man rett og slett må lære å bruke eller det kan være at teknologien fører til en ny strukturering av tidligere teamarbeid hvor konsekvensen kanskje er nye kolleger eller ny geografisk lokalisering av arbeidssted for en eller flere i teamet. Implementering av slike teknologiske fremskritt er dermed en prosess hvor mer enn selve implementeringen og opplæringen bør tas i betraktning. Generelt ser man at ledelsen i endringsprosesser har hatt for stor fokus på det økonomiske og teknologiske aspektet og for lite fokus på menneskene og deres reaksjoner (Saksvik & Nytrø, 2001). For å gjennomføre en god prosess bør derfor organisasjonen ta hensyn til de psykologiske reaksjoner som kommer i forbindelse med en endringsprosess i hverdagens arbeidsrutiner til de ansatte (Ingstad & Finne, 2008). Hvor suksessfull bruken av den nye teknologien blir på sikt, vil nemlig i stor grad bli påvirket av hvordan selve arbeidsgruppen til syvende og sist integrerer den nye teknologien i sine arbeidsprosesser. For å møte de nye kravene til effektivitet og utnyttelse av arbeidsressurser samt mer utvinning av olje, og samtidig ha en suksessfull tilpasning til nye endringer, er ikke organisasjonen bare avhengig av individets tilpasningsdyktighet, men også gruppers og sannsynligvis hele organisasjonens endringsklima.

Arbeidslivet er i dag mer preget av en økende kompleksitet enn for bare noen få tiår siden, samt en høyere utdannet og mer sofistikert arbeidskraft, og med denne utviklingen øker samtidig kravene til human factors disiplinen (Taveira & Smith, 2006). En annen generell trend i arbeidslivet i dag, som i stor grad henger sammen med den økende kompleksiteten, er at man i større grad baserer seg på teamarbeid og prosjekter hvor mennesker må samarbeide, gjerne på tvers av utdannelse og bakgrunn (Danielsen, Nordvik & Saksvik, 2006). En slik utvikling krever dermed i større grad et fokus på de sosiale prosesser innen samarbeid og effektivitet i team, også innenfor feltet human factors (Taveira & Smith, 2006) blant annet fordi de menneskelige faktorene i arbeidshverdagen i større grad enn før dreier seg rundt interaksjon med andre og teknologi i en stadig mer kompleks kontekst.

Sett i etterkant av flere relativt nylige hendelser både på norsk og utenlandsk sokkel (ptil.no) kan man spørre seg hvor omfattende endringer man ønsker blant borecrew i oljebransjen, og jobbe mot en best mulig omstillingsprosess hvor også det psykososiale arbeidsmiljøet blir en viktig faktor når innføring av ny teknologi i arbeidshverdagen planlegges.

Referanser:

Danielsen, I. H., Nordvik, H., & Saksvik, P. Ø. (2006). Individuell karriere og lojalitet til bedriften – motstridende interesser? In P. Ø. Saksvik & K. Nytrø (Eds.), Ny personalpsykologi for et arbeidsliv i endring. Nye perspektiver på samspillet organisasjon og menneske. (2nd ed., pp. 135 – 158). Oslo: Cappelen Akademiske Forlag.

Ingstad, G. B. Z., & Finne, L. B. (2009). Organizational Change Competence.  In P. Ø. Saksvik (Ed.) Prerequisites for healthy Organizational Change (pp. 21-32). Bentham Science Publisher Ltd.

Saksvik, P. Ø., & Nytrø, K. (2001) Endringskåthet og endringsstress. Psykologisk Tidsskrift, 2, 4- 9.

Taveira, A. D., & Smith, M. J. (2006). Social and organizational foundations of ergonomics. In G. Salvendy (Ed.), Handbook of human factors and ergonomics (3rd ed., pp. 269-291). New Jersey: John Wiley & Sons Inc.

Forsidebilde: Kenhodge13